Europees partnerschap voor innovatie (EIP) - Oproep operationele groepen

Het Vlaams Programmeringsdocument voor Plattelandsontwikkeling 2014-2020 (PDPO III) is een instrument met een uitgebreide reeks aan maatregelen die de competitiviteit en verduurzaming van de Vlaamse land- en tuinbouw stimuleren en ondersteunen. Eén van deze maatregelen is innovatie stimuleren door middel van Europees partnerschap voor innovatie (EIP) met als doel het stimuleren van de interactie tussen onderzoek en praktijk. De betrokkenheid van land- en tuinbouwers heeft als voordelen dat onderzoeksvragen meer op basis van de praktijk bepaald zullen worden, dat er meer interactie is tussen land- en tuinbouwers onderling en dat onderzoekers leren hoe hun resultaten in de praktijk gebruikt worden.

Het EIP volgt een bottom-up-benadering, waarin betrokkenen zich kunnen organiseren in een ‘operationele groep’ rond een concreet vraagstuk uit de praktijk. In een operationele groep organiseren land- en tuinbouwers, adviseurs, onderzoekers, ondernemers en/of andere actoren zich rond een bepaald vraagstuk, zoeken ze een oplossing en werken ze samen aan concrete innovaties.Het EIP volgt een bottom-up-benadering, waarin betrokkenen zich kunnen organiseren in een ‘operationele groep’ rond een concreet vraagstuk uit de praktijk. In een operationele groep organiseren Operationele groepen voeren projecten uit gericht op het testen en toepassen van innovatieve praktijken, technologieën, processen en producten met als doel het versterken van de link tussen onderzoek en praktijk. De samenstelling van de operationele groep moet zo gekozen zijn dat de uitvoerders beschikken over de juiste/vereiste expertise voor het welslagen van het samenwerkingsverband.

De oproep voor de operationele groepen is rond een thema naar keuze of rond het thema Instandhoudingsdoelstelling/Programmatische Aanpak Stikstof (IHD/PAS). In totaal kunnen binnen het beschikbare budget vijf operationele groepen geselecteerd worden. Alle ingediende projecten zullen geëvalueerd worden door een beoordelingscommissie van experten.

Het maximale subsidiebedrag per operationele groep bedraagt € 30.000. De subsidie bedraagt maximaal 90% van de subsidiabele kosten. De indiener en partners staan zelf in voor de overige 10% cofinanciering. Het budget biedt dus ruimte voor minimum vijf operationele groepen.

Een digitaal exemplaar van de projectaanvragen moet verstuurd worden naar Emailels.lapage@lv.vlaanderen.be en Emailcarine.gilot@lv.vlaanderen.be, ten laatste op vrijdag 1 april 2016.

Meer informatie:

Bron: Departement Landbouw & Visserij