Vlaamse bio meloenen? Ecoploegen? Combinatieteelten van snijbloemen? Nieuw CCBT-onderzoek van start!

Op 15 februari gingen een aantal nieuwe CCBT-projecten van start, die de komende twee seizoenen zullen lopen. De thema’s zijn opnieuw gekozen door de biologische deelsectoren zelf, en dus heel divers. Van biologische meloenen, over klimaatrobuuste voedergewassen tot ecoploegen!

Optimalisatie aubergineteelt: rassenkeuze en belang van geënte planten (PCG)

Er heersen een aantal vragen rond de teelt van aubergines. Recent zijn er ontwikkelingen in de beschikbaarheid van zowel zaadvaste als hybride rassen aubergine, wat het voor telers niet altijd evident maakt om de juiste keuze te maken. Ook (bodemgebonden) ziekten en plagen hebben een cruciale invloed op het welslagen van de teelt. Op heden is echter niet geweten hoe deze verschillende rassen op de markt van elkaar verschillen in gevoeligheid voor ziekten en plagen. Enten is een belangrijke teelttechnische maatregel die zeker in de verwarmde serreteelt zijn nut al bewezen heeft. Of de meerwaarde van enten in een tunnelteelt voldoende groot is om de meerprijs van geënte planten te compenseren is echter niet duidelijk. Het doel van dit project is om telers een antwoord te bieden op bovenstaande vragen zodat ze weloverwogen keuzes kunnen maken die bijdragen tot een succesvolle aubergineteelt.

Contact: stefanie@pcgroenteteelt.be

 

Ecoploegen of niet kerend: organische stof tot nadenken (Inagro)

De klimaatopwarming liet zich de voorbije drie jaar ongenadig voelen en daagt biologische akkerbouwers en groentetelers uit om hun bodemmanagement robuuster te maken. In het buitenland spreekt men meer en meer van een ‘regeneratief bodembeheer’. Deze beweging is ontstaan in grootschalige akkerbouw- en veeteeltgebieden en krijgt er ook een groeiende aanhang. De Vlaamse situatie is op heden niet vergelijkbaar en vraagt om een eigen interpretatie. Niet kerende grondbewerking en groenbemesters zijn twee sleutelbegrippen waarmee ook in de Vlaamse biologische praktijk al heel wat ervaring is. Toch valt de puzzel niet steeds. Niet kerende grondbewerking is vaak nog vrij intensief en onder droge omstandigheden ligt het organisch materiaal afkomstig van gewasresten en mest schijnbaar inert aan de oppervlakte. In voorliggend project verkennen we enkele alternatieve strategieën en onderzoeken we of de ecoploeg onderdeel van het compromis kan zijn.

Contact: lieven.delanote@inagro.be

 

Combinatieteelten: mogelijkheden in de biologische bloementeelt (PCS)

Telers van biologische snijbloemen telen een heel ruim assortiment aan gewassen, gaande van bol- en knolgewassen, één- en tweejarige zomerbloemen, vaste planten tot snijheesters. Om de teeltoppervlakte zo optimaal mogelijk te benutten, zoekt men hier naar mogelijkheden om gewassen met verschillende bloei- en ontwikkelingsperiode met elkaar te combineren op dezelfde perceelslocatie. Met dit project willen we aan deze vraag van de sector tegemoet komen door aan de hand van een literatuurstudie extra kennis te verzamelen en te bundelen, een aantal gecombineerde teeltsystemen te demonstreren en na te gaan welke invloeden er zijn op enerzijds de productie en kwaliteit van de bloemen maar ook invloed op ziekte- en plaagdruk, arbeid, microklimaat en rendement anderzijds.

Contact: liesbet.blindeman@pcsierteelt.be

 

MELOSUN: biologische openluchtteelt van diverse types meloen (PSKW)

Meloenen worden op veel kleinschalige biologische tuinbouwbedrijven geteeld en vallen letterlijk en figuurlijk in de smaak. Vaak worden ze in tunnels geteeld omdat meloen een warmteminnende plant is. In die tunnels staan ook veel andere teelten, waardoor de plaats daar vaak beperkt is. Meloenen hebben ook potentieel om in openlucht geteeld te worden, zeker met de huidige verandering van het klimaat. Dit project bekijkt hoe de moeilijkheden die deze buitenteelt nog kent opgelost kunnen worden.

In de eerste plaats richt dit project zich op de meer kleinschalige biologische telers, aangezien de teelt hier al meest ingeburgerd is. De resultaten van het project zullen echter deels of volledig relevant zijn voor andere biologische en gangbare telers die met de teelt van meloenen willen beginnen of hiermee reeds aan de slag zijn.

Contact: sander.fleerakkers@proefstation.be

 

Op weg naar bioplanten kleinfruit (Proefcentrum Pamel)

Het biologisch aanbod aan plantgoed van bramen en rode bes voor België is onbestaand en telers moeten hiervoor naar het buitenland of ontheffing vragen voor gangbaar plantgoed. Dit project heeft als doel om plantgoed van braam en rode bes op een biologische manier te vermeerderen om het daarna op te kweken met het oog op biologisch plantgoed te bekomen. Daarnaast willen we bestaande gangbare vermeerderaars betrekken, met de bedoeling dat ze biologisch gecertificeerd plantgoed op het eigen bedrijf beginnen vermeerderen. Het finale doel is om op het einde van het project aan de bestaande vermeerderaars en geïnteresseerde starters de nodige zekerheden en informatie te bieden zodat ze zelf aan de slag kunnen. De bekomen informatie zal vrij beschikbaar gesteld worden via een draaiboek zodat ook nieuwe initiatieven kunnen ontstaan.

Contact: arnout.heremans@vlaamsbrabant.be

 

Mogelijkheden voor Bokashi en beperkte periode van onderbegroeiing met groenbemesters ols mineralenbron bij pitfruit (pcfruit)

Op vraag van de Vakgroep Biologische Fruitteelt zal er onderzoek gebeuren naar de mogelijkheden van een beperkte periode van onderbegroeiing met groenbemesters bij pitfruit. Deze groenbemesters zouden enerzijds een relevante hoeveelheid stikstof moeten toedienen waardoor op termijn het gebruik van andere N-bronnen kan verlagen. Anderzijds moet de doorworteling van de bodem door de groenbemesters en het onderwerken van de biomassa bijdragen tot een betere bodemstructuur, een betere vochthuishouding en een verhoogd bodemleven. Naast het inzaaien van groenbedekkers zal ook de waarde van Bokashi in beeld worden gebracht. Dit is gefermenteerd groen materiaal dat na omzetting eveneens mineralen zou vrijzetten.

Contact: jef.vercammen@pcfruit.be

 

Klimaatrobuuste ruwvoederproductie (Inagro)

Het doel van het project is de robuustheid en de veerkracht van biologische veebedrijven onder teeltomstandigheden die gekenmerkt worden door extremere weersomstandigheden, in het bijzonder frequentere en langere droogteperiodes tijdens het groeiseizoen, te verhogen.

Dit project reikt voorbeelden, inzichten, praktische handvaten en expertise aan voor het diversifiëren en optimaliseren van het ruwvoederaanbod in het kader van de actuele klimaatproblematiek.

Een eerste werkpakket focust op het verbeteren van de waterbuffercapaciteit en doorworteling van de bodem door middel van regenwormen. Hierbij wordt een demoproef opgezet en wordt daarnaast gesensibiliseerd rond maatregelen die de regenwormpopulatie kunnen bevorderen. Het tweede werkpakket focust op gekende klimaatrobuuste voedergewassen zoals droogtetolerante maaimengsels, sorghum, luzerne en esparcette. En in het laatste werkpakket wordt het potentieel van zonnekroon onderzocht als innovatief meerjarig klimaatrobuust voedergewas.

Contact: luk.sobry@inagro.be

 

Alternatieve ontwormingsmiddelen voor biologische leghennen (ILVO)

Worminfecties zijn een veel voorkomend kwaad in de leghennenhouderij en ter behandeling is enkel het allopathische geneesmiddel flubendazol toegestaan.. In de nieuwe Europese Wetgeving wordt mogelijks een minimum wachttijd van 48 uur ingevoerd Hierdoor kunnen de eieren in deze tijdspanne en gedurende de volledige behandelingsperiode niet als biologisch verkocht worden wat een negatief effect heeft op het arbeidsinkomen. Tot op heden is weinig informatie beschikbaar omtrent de relatie tussen infectiedruk en effect op productieparameters, waardoor er vaak op geijkte momenten wordt behandeld om te voorkomen dat er productieverlies zou optreden. Mogelijk wordt er op dit moment te vaak behandeld en zou het gebruik van alternatieve producten reeds de infectiedruk kunnen afremmen. Het doel van dit project is daarom de biologische leghennenhouder handvaten aan te reiken m.b.t optimaal gebruik en effectiviteit van deze alternatieven.

Contact: Annatachja.DeGrande@ilvo.vlaanderen.be 

Meer info?
Carmen Landuyt
carmen.landuyt@ccbt.be
TEL +32 (0)9 331 60 85