Oproep onderzoeksprojecten biolandbouw 2022

Het Departement Landbouw en Visserij van de Vlaamse overheid lanceert een nieuwe oproep naar projectvoorstellen voor onderzoek rond biologische landbouw. De geselecteerde onderzoeksprojecten worden gefinancierd met een budget van maximum 150.000 euro. De projectvoorstellen kunnen worden ingediend tot en met 31 mei.

De projectvoorstellen moeten één van de volgende thema’s behandelen:

  1. Robuuste biologische productiesystemen-primaire productie: een systeemaanpak;
  2. Oplossingen voor extreme weersomstandigheden in biologische teeltsystemen door het werken aan bodemkwaliteit;
  3. Het beheersen van schimmelziekten aan de hand van agro-ecologische praktijken vanuit een systeemaanpak;
  4. Maatregelen voor minder ammoniakemissies in de biologische veehouderij vanuit een systeemgerichte aanpak.

 

Toelichting

De thema’s van deze oproep situeren zich in de “Onderzoeksstrategie Biologische Landbouw & Voeding Vlaanderen 2018-2022” van het Vlaams Onderzoeks- en Kennisnetwerk voor Biologische Landbouw & Voeding (NOBL, CCBT, Biobedrijfsnetwerken) binnen het thema ”Robuuste biologische productiesystemen”.

Meer toelichting bij de verschillende thema’s is terug te vinden op de website www.vlaanderen.be/landbouw/bio, in de rubriek “Nieuws biologische landbouw”.

Indieningsvoorwaarden

Deze onderzoeksoproep is bedoeld voor Vlaamse wetenschappelijke onderwijs- en onderzoeksinstellingen zonder commerciële doelstellingen (hogescholen en universiteiten), bij voorkeur in een consortium met praktijkcentra en richt zich op fundamenteel/toegepast onderzoek.

De projecten worden, zowel op het vlak van praktijktoepassingen als voor de meer fundamentele onderzoeks-aspecten, samen met de biosector uitgeschreven, uitgevoerd en opgevolgd. Om in aanmerking te komen voor de selectie, is daarom een attest vereist waaruit blijkt dat het onderzoeksvoorstel gedragen wordt door de sector (bij voorbeeld het verslag van een vergadering met landbouwers, een lijst met handtekeningen of een schriftelijk akkoord…). Samenwerking en partnerschap tussen enerzijds het praktijkveld (proefcentra, bio bedrijfsnetwerken, …) en de indienende instellingen is onontbeerlijk en is een voorwaarde voor het project. Het onderzoek moet uitgevoerd worden op biologische gecertificeerde bedrijven en/of onder biologische omstandigheden. Dat mag on-farm zijn.

Er wordt aan de indieners gevraagd een kort filmpje te maken waarin de onderzoeksresultaten van het project worden toegelicht op maat van de biolandbouwers.

Voor deze “Oproep onderzoek biologische landbouw 2022” is een totaalbudget voorzien van 300.000 euro, met een maximumsteunbudget van 150.000 euro per project. Indien een onderzoeksvoorstel reeds via andere financieringsbronnen bekostigd wordt, zal het geweigerd worden.

Projecten kunnen ten vroegste starten 1 januari 2023 en ten laatste op 31 december 2023. De projectduur bedraagt maximum drie jaar.

In de projectvoorstellen moet de begroting opgemaakt worden op basis van de geschatte reële kosten. Na afloop van het project moeten deze kosten bewezen worden aan de hand van een eindafrekening.

De aanvraag voor onderzoeksprojecten gebeurt via een aanvraagformulier (terug te vinden op www.vlaanderen.be/landbouw/bio, onder de rubriek “Nieuws biologische landbouw”). De handleiding van het aanvraagformulier is eveneens op dezelfde pagina te vinden.

Het aanvraagformulier moet conform bijgevoegde handleiding ingevuld worden en gehandtekend zijn. Het moet uiterlijk tegen 31 mei 2022 verstuurd worden naar Projectenonderzoekbio@lv.vlaanderen.be. Enkel de volledige en ingediende tijdig voorstellen zullen beoordeeld worden.

Een jury samengesteld uit ambtenaren van de Vlaamse overheid zal de ingediende projecten beoordelen.

Meer info over de indieningsvoorwaarden:Oproep onderzoeksprojecten biolandbouw 2022 | Departement Landbouw & Visserij (vlaanderen.be)