Levende mulch voor onkruidbestrijding in wijn- en boomgaarden – technische tips voor de selectie van geschikte soorten

In het COREOrganic Cofund project DOMINO wordt de mogelijkheid geëvalueerd voor het gebruik van levende mulch in wijn- en boomgaarden. Naast verschillende voordelen, worden ook enkele zwakke punten van de techniek onderzocht en technische tips voor de toepassing in de praktijk meegegeven.

Voordelen van levende mulch

Een van de prominente voordelen van de introductie van levende mulch is de onderdrukking van onkruid.  Een dergelijk service is vooral relevant voor het gebied rond de stam, waar in de praktijk het beheersen van onkruiden complex is en soms frequente manuele interventies nodig zijn.

Bovendien garandeert het introduceren van permanente mulch een blijvende bedekking van de grond. Speciaal op hellingen reduceert dit, in vergelijking met mechanische bodembewerkingen, sterk het risico op erosie en uitspoeling tijdens regenachtige periodes. Sommige mulch variëteiten kunnen bijkomende agro ecologische diensten aanbieden.  Zo kunnen ze bijdragen tot het creëren van veerkrachtige biologische gemeenschappen, biodiverse populaties die dynamisch evolueren, in overeenstemming met verandering in omgevingscondities. Deze rijke gemeenschappen bieden organische residuen aan de aarde, en verbeteren dus zijn chemische, fysieke en biologische vruchtbaarheid.  Zij kunnen ook nuttige insecten aantrekken voor het gewas. Verschillen species hebben ook een positieve esthetische impact, vooral relevant waar er een directe relatie is met consumenten.  Sommige variëteiten geschikt als mulch zijn eetbaar en kunnen zo een secundair inkomen leveren op een bedrijf.

In het DOMINO project werden in een eerste projectjaar verschillende variëteiten getest op hun geschiktheid als levendige mulch.

Meer informatie over de eigenschappen waaraan een levende mulch moet voldoen vind je in het artikel ‘Living mulches for weed control under the row – technical tips for the selection of suitable species’ door D. Neri, M. Zucchini, S. Polverigiani, van de Università Politecnica delle Marche (Italië) verschenen in de COREOrganic Cofund newsletter October 2019.

De resultaten van dit onderzoek kaderen binnen het CORE Organic Cofund project DOMINO gefinancierd door financieringsinstellingen binnen het H2020 ERA-net project, CORE Organic Cofund en met cofinanciering van de Europese Commissie: http://www.domino-coreorganic.eu/ of https://projects.au.dk/coreorganiccofund/core-organic-cofund-projects/domino//