EIP-Agri publiceert eindrapport 'Workshop Cropping for the future'

In december 2019 publiceerde EIP-AGRI  Service Point enkele conclusies van de workshop 'Cropping for the future: networking for crop rotation and crop diversification' in een rapport. Deze workshop vond plaats op 4 en 5 juni 2019 in Almere (Nederland).

Het doel van de workshop was de bewustwording en de toepassing van gewasrotatie en gewasdiversificatie als landbouwpraktijken met meerdere milieuvoordelen te promoten, zowel op korte als op lange termijn. Betrokkenen bij operationele groepen en andere innovatieve projecten binnen dit gebied werden bij elkaar gebracht om te netwerken en mogelijkheden tot samenwerking werden onderzocht. Specifieke focus van de workshop was:

 • operationele groepen en andere innovatieve projecten rond deze twee landbouwpraktijken ondersteunen door netwerking en kennisuitwisseling,
 • de voordelen van deze landbouwmethoden benadrukken en linken met bredere problemen zoals klimaatsverandering, SDG’s (Sustainable Development Goals), doelstellingen binnen het toekomstig Europees gemeenschappelijk landbouwbeleid, e.a.

Een aantal van de belangrijkste conclusies van de workshops zijn:

Voordelen van gewasrotatie en gewasdiversificatie:

 • zowel in biologische als conventionele systemen, dragen gewasrotatie en -diversificatie op lange en korte termijn bij tot stabielere opbrengsten in vergelijking met monoculturen
 • Gewasrotatie- en -diversificatie kan helpen de nutriënteninput en de bodemvruchtbaarheid te verhogen door het introduceren van vlinderbloemigen en gewassen met wortelsystemen die verschillende bodemlagen verkennen. Dit kan helpen bij de reductie van nutriëntenuitputting en -uitloging, en het verbeteren van de bodemstructuur en de chemische eigenschappen.
 • Gewasrotatie- en -diversificatie kan helpen bij het beheersen van onkruiden, plagen en ziektes, zelfs in situaties met beperkte toepassing of zonder het gebruik van pesticiden.
 • Gewasrotatie en -diversificatie kan een breed scala aan ecosysteemdiensten leveren. Dit omvat verminderde run-off en bodemerosie, verbeterde waterhuishouding, efficiënter gebruik van water, verbeterde koolstofvastlegging in de bodem, verlaagde stikstof in water en verhoogde biodiversiteit boven en onder de grond.

Enkele oplossingen voor het stimuleren van gewasrotatie en gewasdiversificatie zijn:

 • het verbeteren van samen werking tussen verschillende stakeholders
 • de ontwikkeling van eenvoudige modellen en instrument voor het testen van scenario’s op bedrijfsniveau
 • het versterken van certificering van voedsel, ecologische labels, verhogen van de kennis van consumenten van het volledige voedselproductieproces waarbij retailers betrokken worden in de bewustmakingscampagnes die de ecosysteemdiensten van gewasrotatie en -diversificatie benadrukken.

Experten belichten onderzoeksnoden zoals:

 • het begrijpen van de interacties tussen plantaardige microbiota, rizosfeer en bodem, en positieve/negatieve effecten van allelopathische verbindingen;
 • het verder ontdekken van de relatie tussen bodembeheer en verschillende soorten symbiose
 • het verdiepen van de kennis van onder- en bovengrondse interacties tussen gewassen (intercropping en gemengde gewassen) en systemen (dieren, weiden, gewassen, bomen);
 • het verkrijgen van praktische kennis over koolstofvastlegging in de bodem (humus) en de recycling ervan;
 • het bepalen van methoden voor het meten van de ecosysteemdiensten door het toepassen van innovatieve gewasrotatie en -diversificatie;
 • het verzamelen van meer data over de opbrengst en het beheer (bv zaaidichtheid) van aangepaste gewassoorten per regio
 • het creëren van inzichten in de relaties tussen biodiversiteit en bodemfuncties, en tussen bodemfuncties en hun monetaire waarde.

De workshop concludeerde dat innovaties in gewasrotatie en -diversificatie een belangrijke component zijn voor de ontwikkeling van agro-ecologische landbouw en een instrument om de kwaliteit van de Europese landbouw te verhogen. Het volledige eindrapport kan je hier nalezen.

Bron: EIP-Agri newsletter