Vlaamse overheid maakt 300.000 euro vrij voor onderzoeksprojecten biologische landbouw

De Vlaamse overheid maakt 300.000 euro vrij voor onderzoeksprojecten in de biologische landbouw. Projectvoorstellen kunnen worden ingediend tot en met 31 mei. Nieuw dit jaar is dat de projectuitvoerders een kort filmpje moeten maken waarin de onderzoeksresultaten van het project worden toegelicht op maat van de biologische landbouwers.

Het Departement Landbouw en Visserij doet een oproep om projectvoorstellen in te dienen voor onderzoeken rond biologische landbouw over één van de volgende thema’s:

  1. Mogelijkheden voor verminderen van de impact van droogte in biologische teeltsystemen;
  2. Stimuleren en in stand houden van natuurlijke vijanden voor plaagbeheersing;
  3. Klimaatmitigatie door rantsoensturing bij biologische herkauwers in Vlaanderen.

De thema’s van deze oproep situeren zich in de “Onderzoeksstrategie Biologische Landbouw & Voeding Vlaanderen 2018-2022” van het Vlaams Onderzoeks- en Kennisnetwerk voor Biologische Landbouw & Voeding (NOBL, CCBT, Biobedrijfsnetwerken) binnen het thema ”Robuuste biologische productiesystemen”.  Meer toelichting bij de verschillende thema’s is terug te vinden op de website www.vlaanderen.be/landbouw/bio, onder: Nieuws biologische landbouw.

Indieningsvoorwaarden

Deze onderzoeksoproep richt zich op fundamenteel/toegepast onderzoek en is bedoeld voor Vlaamse wetenschappelijke onderwijs- en onderzoeksinstellingen zonder commerciële doelstellingen (hogescholen en universiteiten), bij voorkeur in een consortium met praktijkcentra.

De projecten worden, zowel op het vlak van praktijktoepassingen als voor de meer fundamentele onderzoekaspecten, samen met de biosector uitgeschreven, uitgevoerd en opgevolgd. Om in aanmerking te komen voor de deelname, is dus een attest vereist dat het onderzoeksvoorstel gedragen wordt door de sector (bijvoorbeeld het verslag van een vergadering met landbouwers, een lijst met handtekeningen of een schriftelijk akkoord,…). Samenwerking en partnerschap tussen enerzijds het praktijkveld (proefcentra, bio bedrijfsnetwerken, …) en de indienende instellingen is onontbeerlijk en een voorwaarde voor het project. Het onderzoek moet uitgevoerd worden op biologische gecertificeerde bedrijven en/of onder biologische omstandigheden. Dat mag on-farm zijn.

Nieuw dit jaar is dat de projectuitvoerders een kort filmpje moeten maken waarin de onderzoeksresultaten van het project worden toegelicht op maat van de biolandbouwers.

Voor deze “Oproep onderzoek biologische landbouw 2021” is in een totaalbudget vrijgemaakt van 300.000 euro met een maximum steunbudget van 150.000 euro per project. Indien een onderzoeksvoorstel reeds via andere financieringsbronnen gefinancierd wordt, zal het geweigerd worden.

Projecten kunnen ten vroegste starten op 1 januari 2022 en ten laatste op 31 december 2022. De projectduur bedraagt maximum drie jaar.

De projectvoorstellen moeten een begroting op basis van de geschatte reële kosten bevatten. Na afloop van het project moeten deze kosten bewezen worden aan de hand van een eindafrekening.

De aanvraag voor onderzoeksprojecten gebeurt via een aanvraagformulier (terug te vinden op www.vlaanderen.be/landbouw/bio, onder: Nieuws biologische landbouw). De handleiding van het aanvraagformulier is eveneens op dezelfde pagina te vinden.

Het aanvraagformulier moet conform bijgevoegde handleiding ingevuld worden en ondertekend zijn. Het moet uiterlijk tegen 31 mei 2021 verstuurd worden naar Projectenonderzoekbio@lv.vlaanderen.be.  Enkel de volledige en tijdig ingediende voorstellen zullen beoordeeld worden.

Een jury samengesteld uit ambtenaren van de Vlaamse overheid zal de ingediende projecten beoordelen.

Bron: persbericht Departement Landbouw en Visserij 22 maart 2021