Oproep demonstratieprojecten 2020 rond duurzame landbouw

Verenigingen die erkend zijn als centrum voor de sensibilisering rond meer duurzame landbouw kunnen tot 14 oktober 2020 bij het Departement Landbouw en Visserij demonstratieprojecten indienen. Er zijn vier mogelijke thema’s: “Hitte- en droogteproblemen”, “Alternatieve (eiwit)teelten/ voederrantsoenen in functie van hogere eiwitautonomie”, “IPM als systeembenadering voor actuele of nieuwe problemen en uitdagingen” en “Preventieve gezondheidszorg met het oog op antibioticareductie: vaccinatiestrategieën”.

Demonstratieprojecten maken land- en tuinbouwers bewust van de nieuwe mogelijkheden op het vlak van duurzame praktijken en technieken. Door middel van de demonstraties worden land- en tuinbouwers aangespoord om deze praktijken en technieken toe te passen op hun bedrijf. Daarom wordt veel belang gehecht aan de toepassing van de nieuwe inzichten bij de landbouwers en de tuinders zelf.

Het werken met voorbeeldbedrijven of met groepen die samenkomen op praktijkbedrijven, kan een belangrijke hefboom betekenen in de projecten. Ook het maximale bereik van het doelpubliek over heel Vlaanderen wordt nagestreefd. Daarom is samenwerking tussen complementaire partners aanbevolen. Alleen onderwerpen waarvan de bijdrage tot een meer duurzame landbouw al door wetenschappelijk onderzoek of meetbare praktijkervaring werd aangetoond, komen in aanmerking.

Hilde Crevits, Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw: “Demonstratieprojecten zijn heel waardevol voor onze land- en tuinbouwers. Door hen de kans te geven bepaalde technieken of projecten bij andere landbouwers in de praktijk te zien en te ervaren, worden ze warm gemaakt om zelf ook nieuwe technieken toe te passen in hun bedrijf. Zeker in het kader van duurzaamheid is het belangrijk om nieuwe technieken versneld ingang te doen vinden. Door de demonstratieprojecten worden duurzame projecten sneller omarmd en in gebruik genomen wat alleen maar ten goede komt van de land- en tuinbouwer, de dieren en het klimaat.”

Thema’s

Thema 1. - Hitte- en droogteproblemen

De projecten demonstreren maatregelen, ook preventief, die leiden tot het toepassen van een adaptatiestrategie voor de droogteproblematiek op de landbouwbedrijven. Daarbij wordt gefocust op de doeltreffendheid van de maatregelen, de praktische uitvoering en de kosten-baten verhouding. Projecten kunnen zowel focussen op de plantaardige als op de dierlijke sectoren. Voor de dierlijke sectoren demonstreren de projecten maatregelen om de hittestress zowel in stallen als in weiden of uitloop te voorkomen of te remediëren, of maatregelen om de stress als gevolg van een verminderd aanbod aan nutriënten te voorkomen. Zowel in stallen als in weiden of uitloop kunnen dieren bij aanhoudend hogere temperaturen stress en daardoor een verminderd dierenwelzijn ervaren, zeker als de mogelijkheden voor gedragsaanpassingen beperkt zijn. Dieren die afhankelijk zijn van de vegetatie voor de aanvoer van nutriënten, kunnen bovendien stress ervaren als deze vegetatie als gevolg van droogte schraler wordt.

Thema 2. - Alternatieve (eiwit)teelten voederrantsoenen in functie van hogere eiwitautonomie

Dit thema is tweeledig. Projecten focussen op de teelt van eiwithoudende gewassen voor humane consumptie, of op de teelt voor dierlijke consumptie en op de toepassing ervan in een voederrantsoen. Wanneer het gaat om de teelt van eiwithoudende gewassen als veevoeder, moet het project ook duidelijk als doelstelling hebben om het toepassen van rantsoenen waarbij lokaal geteeld eiwit geïmporteerde soja vervangt, te demonstreren. Samenwerkingsverbanden tussen akkerbouwers en veehouders kunnen daar deel van uitmaken. Eiwit is een uiterst belangrijk nutriënt in dierenvoeding. Ondanks de ruime toepassing van gras als belangrijkste eiwithoudend gewas, wordt nog zeer veel eiwit aangevoerd in de vorm van overzeese sojaproducten. Demonstraties omvatten dus ook de hoogwaardige toepassing in evenwichtige rantsoenen die economisch en praktisch toepasbaar zijn.

Thema 3. - IPM als systeembenadering voor actuele of nieuwe problemen en uitdagingen 

IPM (Integrated Pest Management) vereist een geïntegreerde manier van denken of systeemdenken. Het voorkomen en bestrijden van ziekten en plagen vanuit een systeemaanpak tilt de geïntegreerde gewasbescherming naar een hoger niveau. Projecten demonstreren hoe een landbouwer op zijn bedrijf de acht principes van IPM geïntegreerd kan toepassen om tot een werkzame en dus resultaatgerichte en economisch haalbare oplossing te komen. De projecten zijn gericht op specifieke actuele of nieuwe problemen en uitdagingen.

Thema 4. - Preventieve gezondheidszorg met het oog op antibioticareductie: vaccinatiestrategieën

Door de noodzaak voor antibioticareductie kwam het accent op preventieve gezondheidszorg te liggen: een combinatie van bioveiligheid, goede veehouderijpraktijken en aangepaste vaccinatiestrategieën. Demonstratieprojecten focussen op vaccinatiestrategieën. Er wordt gedemonstreerd hoe veehouders op basis van monitoring en van gezondheidsdoelstellingen de voor hun bedrijf geschikte vaccinatiestrategie kiezen en hoe ze die strategie evalueren en bijsturen in functie van kosten-baten. Bovendien wordt ook de gerealiseerde besparing op antibiotica in kaart gebracht. Demonstraties omvatten ook, maar mogen niet beperkt zijn tot, correcte vaccinatiepraktijken (bewaring, hygiëne en toepassing).

Praktisch

Voor deze demonstratieprojecten wordt een totaalbedrag van 1,2 miljoen euro uitgetrokken. Het maximumbedrag van de subsidie bedraagt 100.000 euro per project. De uitvoeringsperiode van de demonstratieprojecten bedraagt maximaal twee jaar en gaat ten vroegste in op 1 januari 2021 en ten laatste op 1 juli 2021. De projecten lopen dus tot uiterlijk 30 juni 2023.

Demonstratieprojecten worden medegefinancierd door het Europees Fonds voor de Plattelandsontwikkeling.

Praktische informatie over de thema’s vindt u terug op https://lv.vlaanderen.be/nl/voorlichting-info/voorlichting/overzicht-demonstratieprojecten.

De projectaanvragen moeten ten laatste op 14 oktober 2020 worden ingediend bij het Departement Landbouw en Visserij via het volgende e-mailadres demonstratieprojecten@lv.vlaanderen.be

Deze communicatie kadert binnen het derde Vlaams programma voor Plattelandsontwikkeling 2014 – 2020 (PDPO III). Meer informatie vindt u op de volgende websites: www.vlaanderen.be/pdpo en www.ruraalnetwerk.be.

Contact

Persverantwoordelijke Landbouw en Visserij
Bart Merckaert | Tel. 0491 92 55 60
bart.merckaert@lv.vlaanderen.be