Detail item

Optimale aanwending van biologische mest van kippen en herkauwers voor een gezond biologisch gewas

Sector: Akkerbouw - Groenten - Pluimvee - Rundvee - Schapen & GeitenThema: Bodem - Dierenwelzijn en -gezondheid - Dierlijke productie - MineralenbeheerType: praktijkonderzoek - toegepastSoort: project
Titel Optimale aanwending van biologische mest van kippen en herkauwers voor een gezond biologisch gewas
Korte samenvatting

De biologische teler staat voor de uitdaging om de beschikbare biologische dierlijke mest optimaal aan te wenden. Daarbij hoort de moeilijke evenwichtsoefening tussen de aanvoer van voldoende nutriënten en organische stof voor het behoud van de bodemvruchtbaarheid enerzijds, en de beperkingen qua nutriëntenaanvoer vanuit de regelgeving anderzijds. Bovendien zit er een verplichting aan te komen dat een gedeelte van de organische bemesting van biologische herkomst moet zijn. Optimaal gebruik van het bestaande aanbod biologische mest is een cruciale schakel in de evolutie naar een 100% biologische keten. Het is nu de vraag hoe groot en kwaliteitsvol dat aanbod is, en of een behandeling van de mest voorafgaand aan het gebruik de kwaliteit ervan kan verbeteren. De doelstellingen zijn een vlottere start en betere gezondheid van het gewas en een hogere bodemkwaliteit.

 

Focus op biologische kippenmest en stromest van herkauwers.

Het project wil de afzet van de biologische kippenmest afkomstig van de weinig grondgebonden biologische pluimveehouderij binnen de Vlaamse biologische sector vereenvoudigen. Het zal daartoe de verwerking van biologische kippenmest via composteringstechnieken op punt stellen. Daarbij wordt gestreefd naar een kwaliteitsproduct dat zijn afzet kan vinden in de biologische tuin- en akkerbouw, zowel omwille van zijn bodemverbeterende als van zijn plantenvoedende eigenschappen. Het project wil ook het gebruik van stromest van herkauwers (runderen en geiten) in de akker- en tuinbouw optimaliseren via een gepaste behandeling van de ruwe mest.

 

Een gemengde aanpak: deskstudie en praktijkonderzoek.

Het project bestaat uit een deskstudie en praktijkgericht onderzoek. De deskstudie beschouwt de beschikbaarheid, de herkomst, de verhandeling en de aanwending van de verschillende mesttypes op de biologische landbouwbedrijven. Ze onderzoekt mogelijke behandelingsmethoden van de mest die kunnen leiden tot meer gebruiksgemak, een betere nutriëntenbenutting, een gezonder gewas en een gezondere bodem. Dit alles wordt scherp gesteld in relatie tot de bedrijfsvoering en een evoluerende wetgeving. De deskstudie zal het praktijkonderzoek onderbouwen en zal gebruikt worden om een aantal scenario’s voor de bestemming en het gebruik van de biologische dierlijke mest in kaart te brengen en te evalueren. Het praktijkgerichte onderzoek betreft zowel de behandeling als de toepassing van de mest. Voor stromest van herkauwers wordt uitgekeken naar methodes voor de omzetting van de mest op het veebedrijf. Voor kippenmest bestaat de behandeling uit een compostering samen met plantaardige restproducten. Een andere piste die onderzocht zal worden is een proces van omzetting en opslag in de loopstal van de kippen door strooisel op een onderlaag groencompost aan te brengen.In het bemestingsonderzoek worden aansluitend een aantal ruwe en behandelde producten toegepast. De bemestingsproef wordt uitgevoerd voor de groenteteelt in de volle grond. Beide types dierlijke mest komen er aan bod in eenzelfde proefopzet.Het onderzoek zal worden afgerond met de vorming van besluiten waarbij elke specifieke praktijk beoordeeld wordt op efficiëntie en getoetst wordt aan duurzaamheidscriteria.

Projectcoördinator ILVO, Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek, Eenheid Plant: Teelt & Omgeving
Burg Van Gansberghelaan 109 9820 Merelbeke

www.ilvo.be


Deelnemende onderzoeksinstellingen ILVO, Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek, Eenheid Plant: Teelt & Omgeving
Inagro vzw
Uitvoerders/auteur

Bert Reubens (ILVO)
Lieven Delanote (Inagro, afdeling biologische productie)

Samenwerking

Inagro

Contactpersoon Bert Reubens
Burg. Van Gansberghelaan 109, BE-9820 Merelbeke
bert.reubens@ilvo.vlaanderen.be
+32 (0)9 272 26 70
Financier Vlaamse Overheid, Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling (ADLO)
Looptijd 2010-08-08 - 2012-08-17
Referenties

Reubens, B., Willekens, K. (2010). IOptimaal gebruik van biologische mest van kippen en herkauwers voor een gezond biologisch gewas. In: De biologische landbouw in Vlaanderen: Onderzoek 2008-2010. L. De Cock, N. Erbout, J. Van Waes (eds). NOBL, Merelbeke, 42-43.

Bestanden

files/Composteringsproeven deel 1.pdf (application/pdf - 648kb)

files/bemesting prei.pdf (application/pdf - 523kb)
Deelrapport1 Behandeling van bio dierlijke mest door compostering: resultaat van praktijkproeven
files/biomest_ILVO_Rapport1 compostering_0.pdf (application/pdf - 1708kb)
Deelrapport2: Krijgen we de kring rond met bio dierlijke mest? Resultaten bemestingsproef in prei
files/biomest_ILVO_Rapport2 bemestingsproef.pdf (application/pdf - 1050kb)
Deelrapport3: Beschikbaarheid en gebruik van bio dierlijke mest in Vlaanderen
files/ADLO Biomest_Rapport3 deskstudie_0.pdf (application/pdf - 1679kb)
Eindrapport: Optimale aanwending van biologische mest voor een gezond biologisch gewas
files/optimale aanwending van biologische mest_Eindrapport_1.pdf (application/pdf - 4897kb)
Eindrapport: Optimale aanwending van biologische mest voor een gezond biologisch gewas
files/optimale aanwending van biologische mest_Eindrapport_0.pdf (application/pdf - 4897kb)