laatste nieuws

Het Europese innovatiepartnerschap voor productiviteit en duurzaamheid in de landbouw (EIP-Agri) is een nieuw beleidsinstrument voor het stimuleren van vraaggestuurd onderzoek en meer betrokkenheid van stakeholders bij onderzoek en innovatie. Het bevat verschillende elementen die ondersteunend zijn voor biologische landbouw en agro-ecologische innovaties.

LowInputBreeds, een 5 jarig Europees project (2009-2014), gefinancierd binnen het Europese 7e kaderprogramma, publiceerde zijn laatste nieuwsbrief. Het project had als doel de ontwikkeling van geintegreerde fokkerij en managementstrategieën ter verbetering van diergezondheid, productkwaliteit en productie in de Europese biologische en 'low input' melkvee-, vleesvee- en legkippenhouderij.

COBRA, Coordinating Organic plant Breeding Activities for diversity, lanceerde recent zijn eerste nieuwsbrief. Het COBRA–project heeft de intentie om de lopende onderzoeksactiviteiten rond biologische veredeling in granen en peulvruchten over heel Europa samen te brengen en te versterken door meer gecoördineerde acties. Het project wordt uitgevoerd door 41 partners uit 18 Europese landen. Vanuit Vlaanderen participeren Inagro en Hogeschool Gent in het project.

Het FP7-Core Organic Plus ERA-netwerk, 22 onderzoekfinanciers uit 21 Europese landen, selecteerden recent 11 projecten voor financiering van onderzoek voor de biologische landbouw.  Deze projecten beschikken in het totaal over 11,3 mio euro, dit bedrag bevat ook deels een co-financiering vanuit de Europese Commissie. De projecten passen binnen 4 grote thema’s: plant/bodem interacties, functionele biodiversiteit, dierenwelzijn en –gezondheid, en productveiligheid en –kwaliteit in verwerking.

Een  kleine Vlaamse delegatie bezocht van 11 tot 15 oktober 2014 het 18de wereldcongres voor biologische landbouw in Istanbul, een initiatief van IFOAM, de internationale sectororganisatie voor biolandbouw. Thema van het congres was ‘het bouwen van bruggen’, bruggen tussen landen, tussen onderzoekers, tussen boeren en onderzoekers, tussen biolandbouw en beleid, enz…

Op 1 oktober 2014 ging in Stockholm (Zweden) het CORE Organic 2 Research Seminar door met als doel het voorstellen van de projecten en hun resultaten gefinancierd binnen het COREOrganic 2 consortium. 14 Projecten werden voorgesteld:

• AuthenticFood

BICOPOLL

• BIO-INCROP

• COBRA

HealthyGrowth

TPOrganics ontwikkelde samen met IFOAM EU en ARC 2020 een Action Plan for Innovation and Learning. Het geeft een blauwdruk voor leren en innovatie in de agro ecologische en biologische voedings- en landbouwsectoren.

Reduced tillage and green manures for sustainable organic cropping systems – TILMAN-ORG is een transnationaal onderzoeksproject met als doel het ontwikkelen van teeltsystemen die de productiviteit en de nutriëntenbenutting doen toenemen en gekenmerkt worden door een efficiënte onkruidbeheersing en een verhoogde biodiversiteit, en lagere koolstofvoetafdruk.

Een van de acties bij de implementatie van de EIP-Agri strategie is de oprichting van thematische focusgroepen. EIP-AGRI focusgroepen zijn tijdelijke groepen van ongeveer 20 geselecteerde experten die focussen op specifieke onderwerpen waarbinnen kennis en ervaringen worden uitgewisseld. Iedere groep exploreert praktische innovatieve oplossingen voor problemen of opportuniteiten binnen het thema. Ze bediscussiëren en documenteren onderzoeksresultaten, best practices en identificeren mogelijkheden voor verder onderzoek dat een oplossing kan bieden voor praktische problemen in de sector. De thema’s kunnen gerelateerd zijn aan productie, verwerking, consumptie, transport of andere.

De eerste reeks van focusgroepen (Organic farming, Protein crops, Animal husbandry, Genetic resources, Soil organic matter en IPM in Brassica), publiceren momenteel hun eindrapporten. In 2014 werd een tweede reeks van focusgroepen gelanceerd

In 2013 stelde de Europese Commissie een focusgroep samen om adviezen en aanbevelingen te verzamelen over de biologische akkerbouwproductie. De commissie vroeg zich af ‘op welke manier het optimale productieniveau in de biologische akkerbouw kan bereikt worden en hoe de opbrengstverschillen tussen bio en gangbare bedrijven en tussen bio bedrijven onderling verminderd kunnen worden’.

Pages

Subscribe to laatste nieuws