laatste nieuws

Met de subsidieoproep ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’ wil viceminister-president Homans organisaties aanzetten om mvo op een structurele manier in de organisatie op te nemen. Dit is voor individuele organisaties vaak een hele uitdaging. Daarom is deze oproep gericht naar samenwerkingsverbanden of intermediaren. De nadruk ligt op projecten die een brede impact (kunnen) hebben.

Op 20 januari 2016 ging in Pacific Grove (California) het 2016 Organic Agriculture Research Symposium (OARS) door. Het programma bestond uit 9 workshops en 29 sprekers en een postersessie. De meeste van de workshops en de keynote presentaties werden gelive-streamed en zijn online beschikbaar op eOrganic YouTube channel.

Thema’s die aan bod kwamen: 

Innovatie speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van de biologische landbouw. Door de lancering van een oproep tot innovaties (Call for Innovations) nodigt TP Organics landbouwers, onderzoekers, en bedrijven uit om hun innovatieve oplossingen voor de biologische landbouw en voeding binnen volgende thema’s voor te stellen:

Het EIP-AGRI Service Point lanceerde een nieuwe oproep voor experten voor drie nieuwe focusgroepen. De onderwerpen van de focusgroepen zijn:

  • Robust & resilient dairy production systems
  • Agroforestry: Introducing woody vegetation into specialized crop and livestock systems
  • Diseases and pests in viticulture  

Meer informatie rond de thema's vind je hier.

TPOrganics publiceert de belangrijkste onderzoeksthema’s voor het voedselsysteem en de voedselketen vanuit het perspectief van biologische landbouw. Naast de interne onderzoeksgebieden, presenteert TPOrganics in een position paper een programma voor de bevordering van een transitie in het voedselsysteem. Het programma moet de lock-in factoren aanpakken die verandering en evolutie naar meer duurzaamheid in het huidige voedselsysteem verhinderen.

Coordinated Integrated Pest Management (C-IPM) publiceerde recent een strategische onderzoeksagenda voor geïntegreerd pest management in Europa. C-IPM is een Europees netwerk van nationale financiers van onderzoek (ERA-Net) dat als doel heeft nationale onderzoeksprogramma’s rond IPM in Europa op elkaar af te stemmen. C-IPM bestaat uit 34 partners uit 21 landen (www.c-ipm.org).

Eind 2015 liep het Europese project HealthyHens ten einde. In het project onderzochten onderzoekers in België, Denemarken, Duitsland, Engeland, Italië, Nederland, Oostenrijk, en Zweden gedurende 3 jaar hoe het met de gezondheid en het welzijn van biologische leghennen was gesteld. De speerpunten omtrent het welzijn waren parasitaire besmettingen, uitloopgebruik, schadelijk pikgedrag, en borstbeen- en voetzoolletsels. Op de onderzochte bedrijven werden ook sterfte en productieresultaten ook getoetst. Totaal werden 114 biologische legbedrijven in 8 Europese landen op bezocht. In Vlaanderen, stelden 8 pluimveehouders op twee tijdstippen (30/40 weken en 60/70 weken) hun bedrijf open voor de onderzoekers. Bij deze bezoeken kon een grote variatie in huisvestingsystemen en inrichting van de vrije uitloop vastgesteld worden. Zo was de kleinste stal een oude varkensstal die omgebouwd was om ongeveer 940 leghennen te kunnen huisvesten en was de grootste stal een nieuwe moderne volièrestal met plek voor 15.000 leghennen.

Regelmatig komen er nieuwe oproepen voor indienen van projecten binnen INTERREG. Hieronder vindt je een overzicht van de komende oproepen in de verschillende programma’s, en het aangewezen contactpunt voor elk programma.  Meer informatie over de verschillende programma’s, oproepen en contactgegevens van de contactpunten vind je hier.

Maaimeststof en compost, toegediend vóór ploegen bij ILVO.

Proeven de voorbije jaren hebben aangetoond dat grasklaver (vers of ingekuild) kan toegepast worden als maaimeststof in verschillende teelten. ILVO, Inagro, PCG en UGent onderzoeken samen de werking van maaimeststoffen en gaan na of de wijze van toepassing invloed heeft op de afbraaksnelheid van de meststof in de bouwvoor, en daarmee op zijn stikstofwerking.

Het Europese SOLID (Sustainable Organic and Low Input Dairying) project zocht naar aanknopingspunten die biologische en lage-input melkveehouders moeten toelaten om economisch competitief te blijven ten opzichte van gangbare, intensieve productiesystemen, welke sterk inzetten op het gebruik van externe inputs. De rol van ILVO lag in de bedrijfsgerichte evaluatie van economische prestaties en het ondersteunen van participatieve leerprocessen. Voor dit laatste was er tevens de medewerking van het bedrijvennetwerk van Wim Govaerts. 

Pages

Subscribe to laatste nieuws