laatste nieuws

Een goede bodemkwaliteit en een gezonde gewasontwikkeling zijn van groot belang in de biologische landbouw. Koolstofopbouw speelt hierin een belangrijke rol. Wie op een organische manier bemest voert niet alleen koolstof aan maar ook een heel gamma aan plantenvoedingsstoffen. De dosering van de bemesting wordt doorgaans afgestemd op de stikstofbehoefte van het gewas. Door de verstrengde fosforbemestingsnormen van MAP5, beperkt de fosfaatnorm (P-norm) de dosis vaak meer dan de stikstofnorm (N-norm). Door de verstrenging van de P-bemestingsnormen worden voornamelijk de biologische groente- en fruittelers beperkt om via bemesting te werken aan de bodemkwaliteit en om hun gewassen van stikstof te voorzien. Bij de veehouders leiden de verstrengde P-normen dan weer tot een overschot aan dierlijke mest.
Het project “Samen werken aan optimalisering van bemestingsstrategieën vanuit de principes van de biologische landbouw” geeft de sector de kans om deze problematiek wetenschappelijk te onderbouwen en samen te brainstormen en te onderzoeken welke oplossingsrichtingen mogelijk zijn binnen het Europese en Vlaamse kader van het Mestactieplan.

Biologische kasteelt in Europa gebeurt op verschillende schalen en intensiteiten waarbij de hoog-intensieve producenten sterker onder druk staan om het duurzame karakter van hun bedrijf te vrijwaren. Desalniettemin kunnen er weerbare, minder-intensieve biologische productiesystemen opgezet worden met als doel het jaarrond leveren van kwalitatieve en lekkere groenten door de toepassing van agro-ecologische teeltpraktijken. Een belangrijke factor bij deze systemen is het behoud van een goede bodemgezondheid en het verbeteren van de bodemvruchtbaarheid.

Grasklaver (vers of ingekuild) kan toegepast worden als maaimeststof in open lucht- en beschutte teelten. ILVO, Inagro, PCG en UGent onderzochten de voorbije jaren het effect van maaimeststoffen op de gewasopbrengst en bekeken daarbij of de diepte waarop de maaimeststof met de bodembewerking wordt ingebracht in de bouwvoor een invloed heeft op de afbraaksnelheid van de meststof in de bouwvoor, en daarmee op zijn stikstofwerking.

Ter gelegenheid van BioXpo 2017 nodigde het Vlaams BioKennisNetwerk zijn partners uit op de beursvloer. Ze stelden een aantal van hun actuele onderzoeksthema’s voor biologische landbouw en voeding voor op een kennisplein in de vorm van posters. De gepresenteerde posters werden gebundeld in een publicatie ‘Onderzoek biologische landbouw en voeding 2017: een greep uit de Vlaamse onderzoeksthema’s ter gelegenheid van BioXpo 2017”.

Op 1 oktober ging het project ‘KUILLEG’ van start. Dit project beoogt het maximaliseren van het gebruik van regionale eiwitbronnen meer specifieke in de biologische leghennenhouderij. Uit een recente samenwerking tussen Inagro, ILVO en het Proefbedrijf Pluimveehouderij is aangetoond dat veldbonen en erwten mogelijke peulvruchten zijn die dienst kunnen doen als alternatieve eiwitbron. Echter de aanwezigheid van anti-nutritionele factoren (ANF) zoals tannines, glycosiden (zoals vicine en convicine in veldbonen), trypsine, en protease inhibitoren en een lage ileale verteerbarheid van methionine en cysteïne van peulvruchten maakt dat veldbonen slechts in beperkte mate in het rantsoen van pluimvee kan worden toegevoegd. Het verwerken van deze veldbonen en deze gaan combineren met granen is een mogelijke oplossing om deze ANF te reduceren en de mogelijke tekorten aan aminozuren (AZ) weg te werken. 

ILVO en Inagro nemen deel aan het ‘Europees thematisch netwerk’ AFINET en brengen zo hun expertise inzake boslandbouw (of agroforestry) binnen in een kenniscluster met 13 partners uit 9 landen of regio’s (Spanje, het Verenigd Koninkrijk, België, Portugal, Polen, Hongarije, Italië, Frankrijk en Finland). AFINET is gefinancierd via het H2020-programma van de Europese Commissie, met in totaal €2.000.000. Elk deelnemend land kiest een regionaal belangrijke onderzoeksfocus. In Vlaanderen is gekozen om verder te werken op diverse types agroforestry met fruit- en notenteelt. ILVO en Inagro coördineren de Vlaamse RAIN en verzorgen de relaties binnen het regionale netwerk en de uitwisseling van kennis met de andere partnerlanden binnen het project.

De combinatie vleeskippen en korte-omloophout is grotendeels een succesverhaal”, zegt ILVO-UGent onderzoekster Lisanne Stadig aan het einde van haar doctoraatsstudie. “De beplanting, in dit geval wilgen, zorgt voor een betere beschutting dan bijvoorbeeld afdakjes, waardoor de kippen hun uitloop beter gebruiken. De kippen krijgen dus meer ruimte en beweging, en dat zorgt voor geler, malser en minder vezelig vlees. Bovendien kan de productie van korte-omloophout een extra bron van inkomsten betekenen voor de pluimveehouder.” Om het uitloopgebruik van de kippen op te volgen, werd een automatisch positiebepalingssysteem ontwikkeld voor de kippen.

Kunnen landbouwers actief blijven in natuurgebied, zonder de natuurdoelstellingen in het gedrang te brengen ? De operationele groep AgroMEATsNature gaat op zoek naar een win-win voor natuur en landbouw onder de vorm van extensieve vleesproductie. Als case studie werd gekozen voor de Kalkense Meersen.

De derde editie van de ‘Organic Innovation Days’ van het Europese onderzoeksplatform TPOrganics vond plaats van 15 tot 17 november in Brussel. Tijdens deze dagen lanceerde TP Organics hun aanbevelingsnota voor het nieuwe Europese kaderprogramma voor onderzoek, de opvolger van Horizon2020, werden de winnaars van de innovatiewedstrijd bekendgemaakt en presenteerde het Europese thematisch netwerk OK-NET arable zijn eindresultaten. De laatste dag stond in het teken van de recentste onderzoekscall binnen H2020.

In het kader van het strategisch plan voor de ontwikkeling van de biologische landbouw in Wallonië 2020, werd aan het Waals Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek (CRA-w) een budget toegekend voor onderzoek voor de biologische teelt. Op 30 november 2017 stelde het CRA-W en de Waalse overheid op een tweede studiedag hun onderzoek voor de biologische landbouw voor. Hierbij werd gefocust op de varkens- en rundveeproductie.

Pages

Subscribe to laatste nieuws